Protagonisti 2019 – Hilton Molino Stucky, Venezia, 19 gennaio 2019